18/03/2006

 

Maison du Hainaut annexe                       

Rue C. Dupret, 16

6000 CHARLEROI

Tél.071/20.00.05                                                    

Fax : 071/20.00.09                                              

R.P.M. : 0.476816564                                                                               

 

Konu : Ankara/Hainaut kardeþ il çalýþma projesi duyurusu

AB kriterleri doðrultusunda bazý görevler hükümetten Belediye ve Valiliklere devredilmesi sonucu, bu yeni görevlerini baþlatmak üzere, Ankara pilot bölge olarak seçilerek Belçika’nýn Hainaut Il’iyle ortak çaliþma baþlatma kararý almýþ bulunuyorlar.

Hainaut Il’i Daimi Millevtvekili, Sayýn Jean-Pierre DE CLERCQ, Ankara’yla ortak proje çalýþmasýný büyük bir mutluluk ve þerefle kabul etmiþtir.

Kardeþ Il Ankara’yla, resmi yazýþmalarýmýz bitmiþ bulunuyor artýk  ortak çalýþmayý uygulamaya geçmek üzere 10 nisan 06 tarihinden 14 nisan 06 tarihleri arasýnda, Deputé Permanent Provincial du Hainaut Sayýn Jean-Pierre DE CLERCQ’in Baþkanlýðýnda 10 kiþilik bir delegasyon, Ankaraya gidiyor.

Bu ortak çalýþmalarýmýz, Iki Ülke arasýnda var olan dostluðun dahada ilerlemesine katkýda bulunacaðýna inanýyoruz

                                        

Esma CANER

Sayýn Jean- Pierre DE CLERCQ’in

Danýþmaný

13:26 Écrit par WALTER-YAVUZ | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.