29/05/2006

 

Belçika Trabzonlular derneði I. Kültür ve sanat Festivali


 


Belçika Trabzonlular derneði 10 haziran 2006 tarihinde saat 11.00-22.00 saatleri arasýnda I. Kültür ve sanat Festivali, açýk hava þenlikleri organize edecektir. 
Trabzon Belediyesi iþbirliðiyle organize edilecek bu þenliðin amacý Karadeniz kültür ve Sanatýný Avrupa baþkentinde tanýtmak ve yaþamaktýr. 
  
Þenlik alanýnda Karadeniz kültür ve sanat standlarý kurulacak yöresel yemekler ikram 
edilecek, çeþitli  folklor gösterileri ve yarýþmalar yapýlacaktýr. 
  
Günün ilerleyen saatlerinde Bölge sanatcýsý Ýbrahim Can bir konser verecektir. 
  
Festivale Trabzon´dan katýlacak özel heyet : 
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakaný  Sayýn Faruk ÖZAK 
Trabzon Belediye Baskani Sayýn Volkan CANALIOÐLU 
Trabzon Ticaret Odasý Baþkan Sayýn Sadan EREN 
KTU rektorü  Sayýn  Ýbrahim ÖZEN 
Trabzonspor Baskaný Nuri Albayrak Trabzon spor yoneticileri ve futbolcularý Ve diðer misafirler 
Festival adresi: Place Gaucheret  1030-Bruxelles 

 


Festival bütün halkýmýza açýk alup, tamamen ücretsizdir. 
Belçika Trabzonlular derneði 
Yönetim Kurulu adýna 
Mehmet TÜRKÖZ 
Baþkan Yardýmcýsý 
Tel: 0032.2.2030313 
Fax:0032.2.2030312 
Cep: 0032486691848

20:51 Écrit par WALTER-YAVUZ | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.